Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απόφαση για προσωρινή αναστολή της διαδικασίας προσλήψεων στα ΚΔΑΠ για την με αρ. πρωτ. 167/25-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΚ2ΩΟΡΦΟ-ΚΝΨ) Ανακοίνωση.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τη Δευτέρα 16 και τη Τρίτη 17 Μαρτίου, τα γραφεία μας θα είναι κλειστά για το κοινό λόγω απολύμανσης του δημαρχείου. Από Τετάρτη 18 Μαρτίου και μέχρι νεοτέρας θα εξυπηρετούμε μόνο κατόπιν ραντεβού, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Μπορείτε να μας καλείτε στα τηλέφωνα: 2132047-360 ή 364.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά από αύριο Τετάρτη και για 14 ημέρες, για λόγους πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι όλες οι δραστηριότητες των ΚΔΑΠ (και οι εξωτερικές) δε θα πραγματοποιηθούν για το παραπάνω διάστημα.

Πρόσληψη προσωπικού

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.)», με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) μήνες (και όχι πέραν τις 31-7-2020).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

Τελευταία ημέρα κατάθεσεις αιτήσεων, Δευτέρα 9 Μαρτίου.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η ΚΕΔΧ ανακαλεί την με αριθμό 7/05-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΒΔΟΡΦΟ-Λ9Π) Απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ. και την με αρ. πρωτ. 122/07-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΟ8ΟΡΦΟ-46Θ) Ανακοίνωση του Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έξι (6) ατόμων στην Κ.Ε.Δ.Χ., καθότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δεν έχει καθοριστεί στις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και δεν έχει προβλεφθεί προθεσμία υποβολής ενστάσεων μετά την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων, καθώς επίσης δεν διευκρινίζονται λοιπά διάφορα ερωτήματα.

Β) Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην τριμελή Επιτροπή επιλογής προσωπικού, να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στην ιστοσελίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου.

Πατήστε εδώ

Σελίδα 1 από 15

HP exam demo H3C exam demo