Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

Νομικό Καθεστώς

Ορισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Ο κάθε ΟΤΑ σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, μπορεί να συνιστά δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές τους, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.

Είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινωφελούς επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α..

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα ο Δήμος μας, με την υπ' αριθμ. 630/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απεφάσισε τη μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου Χαϊδαρίου σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση.

Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 38261/24256/6-11-2009 απόφαση του Γεν.Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 2364/23-11-2009 ΦΕΚ.

HP exam demo H3C exam demo