Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

Πρόσληψη προσωπικού

(ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ)

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την πρόσληψη, έξι (6) ατόμων ειδικοτήτων γυμναστών και καλλιτεχνών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Δήμου Χαϊδαρίου, με τις κατά αριθμό ατόμων συγκεκριμένες ειδικότητες, τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την χρονική διάρκεια ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ)

HP exam demo H3C exam demo