Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η ΚΕΔΧ ανακαλεί την με αριθμό 7/05-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΒΔΟΡΦΟ-Λ9Π) Απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ. και την με αρ. πρωτ. 122/07-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΟ8ΟΡΦΟ-46Θ) Ανακοίνωση του Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έξι (6) ατόμων στην Κ.Ε.Δ.Χ., καθότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δεν έχει καθοριστεί στις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και δεν έχει προβλεφθεί προθεσμία υποβολής ενστάσεων μετά την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων, καθώς επίσης δεν διευκρινίζονται λοιπά διάφορα ερωτήματα.

Β) Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην τριμελή Επιτροπή επιλογής προσωπικού, να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στην ιστοσελίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου.

Πατήστε εδώ

HP exam demo H3C exam demo