Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου

Πρόσληψη προσωπικού

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.)», με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) μήνες (και όχι πέραν τις 31-7-2020).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

Τελευταία ημέρα κατάθεσεις αιτήσεων, Δευτέρα 9 Μαρτίου.

HP exam demo H3C exam demo